Evento Art - 11

30 maggio / 1° giugno 2014
Bandiera italiana

 

Nell'ambito del progetto Art -11 Pace e Nonviolenza

col patrocinio del Comune di Pistoia

Il Gruppo Esperantista Pistoiese "Umberto Stoppoloni",

in collaborazione con l'associazione Attivarti.org

(promotrice del programma BuioMetria Partecipativa)

e Incontriamoci sull'Arno

 

30 maggio - 1° giugno 2014

Sotto il cielo dell'appennino pistoiese

Cultura scientifica a contatto con la natura

 

Programma:

30 maggio

ore 17,00, Atrio del Museo Marino Marini, C.so Silvano Fedi, 72 - Pistoia

Conferenza dell'Ing. Andrea Giacomelli, dell'associazione Attivarti.org

"Ci rubano il cielo stellato?"

- Tutto ciò che non si sa sulla luce artificiale di notte -

(ingresso libero)

 

di seguito, trasferimento a Pratorsi, località nei pressi di San Marcello P.se

 

osservazione del cielo guidata da Nicola Morandi, del Gruppo Esperantista P.se "Umberto Stoppoloni"

(partecipazione gratuita, consigliata la prenotazione)

 

31 maggio

ore 11,30, Visita al museo della scienza e della tecnica di Firenze - costo euro 7,50 a persona (bambini sotto i 6 anni gratis) per visita guidata ai due piani del museo e sosta nell'area didattica per toccare con mano le riproduzioni degli strumenti dell'epoca di Galileo

di seguito, ritorno a Pratorsi

ore 21,00, visita all'osservatorio di Pratorsi; relazione e filmati nella sala conferenze e osservazione al telescopio. Costo 5 euro a testa (3 per i bambini)

 

1° giugno

ore 15,00, visita guidata al museo di scienze planetarie di Prato; costo 2 euro a testa; dopo la visita è possibile intrattenersi alle postazioni multimediali contenenti filmati, immagini, figure e testi centrati sulle tematiche incontrate nel percorso espositivo

di seguito, ritorno a Pratorsi

ore 21,00, osservazione del cielo guidata da Nicola Morandi, del Gruppo Esperantista P.se "Umberto Stoppoloni"

(partecipazione gratuita, consigliata la prenotazione)

 

Per le visite guidate ai musei e per la serata all'osservatorio i posti sono limitati. Si consiglia agli interessati di prenotarsi prima possibile, contattando il Gruppo Esperantista P.se al 347 7892672, fax 02 700.507.446 o info@esperanto-grupo.it.

Per partecipare alle osservazioni, si consiglia di dotarsi di abbigliamento idoneo, es. cappello, sciarpa, guanti e scarponi. Dobbiamo considerare che saremo su un prato di notte, e l'erba sarà sicuramente bagnata.

Per avere informazioni su hotel vicini a Pratorsi, si prega di contattare il Gruppo Esperantista P.se ai recapiti sopra indicati.

Si consiglia i partecipanti di raggiungere Pratorsi con mezzi propri. Gli autobus pubblici raggiungono le località principali della montagna pistoiese (es. San Marcello, Gavinana, Maresca) ma non Pratorsi. Tuttavia gli organizzatori (previo accordo) cercheranno di accompagnare con l'auto, dagli hotel a Pratorsi e ritorno, coloro che non hanno un mezzo proprio.

Le visite ai musei e all'osservatorio non sono obbligatorie; coloro che vorranno restare a Pratorsi durante le esperienze in programma, potranno rilassarsi facendo trekking, mountain bike o passeggiate a cavallo lungo i tanti sentieri storici della montagna pistoiese oppure seguendo le gare del Rally degli Abeti che si svolgerà proprio in quei giorni.

Si invitano gli interessati a tenersi aggiornati su eventuali cambiamenti di programma tramite la pagina facebook di Art-11, evento "Sotto il cielo dell'appennino pistoiese", oppure visitando questa pagina.

 

E-flago

 

En la kvadro de la projekto Art -11 Paco kaj Neperforto

kun la patronado de la pistoja Komunumo

Pistoja Esperanto-Grupo "Umberto Stoppoloni",

kunlabore kun la asocio Attivarti.org

(kiu antaŭenpuŝas la projekton Partoprenigema MallumMezurado)

kaj Incontriamoci sull'Arno (Ni Renkontiĝu ĉe rivero Arno)

 

De la 30-a de majo ĝis la 1-a de junio 2014

Sub la ĉielo de la pistoja montaro

Scienca kulturo en la naturo

 

Programo:

la 30-an de majo

17h00, en Antaŭsalono de Muzeo Marino Marini, C.so Silvano Fedi, 72 - Pistojo

Prelego de Inĝ-ro Andrea Giacomelli, el la asocio Attivarti.org

"Ĉu iu ŝtelas al ĉiuj ni la stelplenan ĉielon?"

- Ĉio, kion oni ne scias, pri la dumnokta artefarita lumo -

(partopreno senpaga)

 

Post la prelego, translokiĝo al Pratorsi, montara loko apud S-ta Marcelo Pistojano

 

21h00, ĉielobservado gvidita de Nicola Morandi, el Pistoja Esperanto-Grupo "Umberto Stoppoloni"

(partopreno senpaga, mendo konsilita)

 

la 31-an de majo

11h30: gvidita vizito al Muzeo pri Scienco kaj Tekniko el Florenco; kosto: 7,50 eŭrojn por ĉiu (infanoj ankoraŭ ne 6-jaraĝaj senpage); dum la vizito estos eble mantuŝi kaj funkciigi la reproduktaĵojn de sciencaj iloj de la epoko de Galileo Galilei

Post la vizito, reveno al Pratorsi

21h00, vizito al la loka duonprofesia observatorio; prelego kaj filmaj dokumentoj en prelegsalono kaj ĉielobservado per teleskopo; kosto 5,00 eŭrojn (3,00 por infanoj)

 

la 1-an de junio

15h00: gvidita vizito al Muzeo pri planedsciencoj en Prato; kosto 2,00 eŭrojn por ĉiu; post la vizito estos eble utiligi plurinstrumentajn interaktivajn konzolpanelojn, kun filmaĵoj, bildoj kaj tekstoj pri ĉiuj temoj traktitaj dum la muzea itinero.

Post la vizito, reveno al Pratorsi

21h00, ĉielobservado gvidita de Nicola Morandi, el Pistoja Esperanto-Grupo "Umberto Stoppoloni"

(partopreno senpaga, mendo konsilita)

 

La gviditaj muzeaj vizitoj kaj la vizito al la observatorio estos nur por limigita nombro da homoj. Estas konsilinde mendi kiel eble plej baldaŭ per Pistoja E-Grupo; telefone +39 347 789.26.72, fakse +39 02 700.507.446, rete info@esperanto-grupo.it.

Por la partoprenado en la ĉielobservadoj, estas konsilitaj taŭgaj vestoj, ekz. ĉapelo, skarpo, gantoj kaj najloŝuoj. Oni devas konsideri, ke ni estos sur herbejo dumnokte, kaj la herbo certe estos malseka.

Por havi informojn pri hoteloj, kiuj estas proksimaj al Pratorsi, bonvolu ekkontakti la Pistojan E-Grupon per la adresoj supre menciitaj.

Estas konsilinde atingi Pratorsi per propra veturilo. La publikaj aŭtobusoj atingas la ĉefajn urbetojn de la pistoja montaro (ekz. S-ta Marcelo, Gavinana, Mareska) sed ne Pratorsi. Tamen la organizantoj (post interkonsento) klopodos akompani aŭtomobile, de la hoteloj ĝis Pratorsi kaj reen, la partoprenantojn, kiuj ne havos propran veturilon.

La partopreno en la vizitoj al la muzeoj aŭ al observatorio ne estas deviga; tiuj, kiuj volos resti en Pratorsi dum la fiksitaj ekskursoj, povos amuziĝi per relaksigaj promenadoj, montbicikladoj aŭ ĉevalrajdadoj tra la multaj historiaj padoj de la pistoja montaro aŭ sekvi la Ralion de la Abetoj, kiu okazos ĝuste dum tiuj tagoj.

La interesatoj estas invititaj viziti de tempo al tempo la facebook-paĝon Art-11, pri la evento "Sub la ĉielo de la pistoja montaro" (nuntempe nur itallingve) aŭ ĉi tiun paĝon, por ekvidi eventualajn novaĵojn aŭ ŝanĝojn en la programo.

hejmpaĝo